SIA “GASCHEMA” (turpmāk – GASCHEMA vai mēs) ir svarīga Jūsu privātuma aizsardzība un mēs apņemamies to sargāt, rīkojoties atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Tās mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā mēs rūpējamies un aizsargājam savā rīcībā nonākušos personas datus, proti, palīdzēt saprast, kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem.

Personas datu pārzinis ir SIA “GASCHEMA”, vienotais reģistrācijas Nr.44603001515, juridiskā adrese Rīga, Dzelzavas iela 120A, LV-1021.

GASCHEMA apstrādā personas datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (2016/679) (turpmāk – VDAR), Latvijas Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpējamies, lai Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā un vācam un apstrādājam datus konkrētos nolūkos.

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam personas datus, pārdodot preces un piedāvājot un sniedzot savus pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumu sniegšana). Šī Privātuma politika ir neatņemama GASCHEMA preču pārdošanas, piegādes, aprīkojuma nomas, patapinājuma līgumu sastāvdaļa. Tā attiecas uz Klienta – fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegtajiem pakalpojumiem. Privātuma politikā ir sniegta arī informācija par Klientu personas datu apstrādi, kas veikta citu mūsu darbību ietvaros.

KĀDOS NOLŪKOS UN KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

1. Pakalpojumu sniegšana

2. Mārketings un sabiedriskās attiecības

3. Videonovērošana un fiziskās drošības nodrošināšana

4. Telefonsarunu ieraksti un kvaltātes kontrole

5. Personāla atlase

6. Mājas lapas

Pakalpojumu sniegšana

GASCHEMA pakalpojumu sniegšanai un komercdarbības nodrošināšanai apstrādā personas datus konkrētos nolūkos:

 • Līguma noslēgšanai;
 • Līguma izpildes nodrošināšanai;
 • Norēķinu administrēšanai;
 • Preču piegādei;
 • Klientu kredītspējas pārbaudei un kredītrisku novērtēšanai; – Salīdzināšanas akta nosūtīšanai;
 • Parāda piedziņai un zaudējumu novēršanai; – Klienta pieprasījumu, pretenziju un sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. iekārtu un aprīkojuma tehniskās apkalpošanas, remonta, maiņas) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, saziņai ar Klientu;
 • Citiem mērķiem tiesiski pamatotos gadījumos.

Pakalpojumu sniegšanas un komercdarbības nodrošināšanai, atbilstoši iepriekš norādītajiem nolūkiem un tiem nepieciešamajā apjomā, GASCHEMA apstrādā šādas turpmāk norādītās personas datu kategorijas:

Personas datu kopums (kategorijas)Apraksts
Identifikācijas datiVārds, uzvārds, personas kods
KontaktinformācijaTelefona numurs, e-pasts, deklarētā adrese, aprīkojuma izmantošanas vieta jeb piegādes adrese, kontakttālrunis piegādei
Finanšu datiBankas konta numurs, ziņas par klienta maksājumu izpildi saistībā ar GASCHEMA pakalpojumiem, kredītrisku izvērtējums preču nomas vai patapinājuma gadījumā
Pakalpojumu izmantošanas datiJebkādi dati, kas saistīti ar klienta un GASCHEMA savstarpējo sadarbību (piemēram, ziņas par izmantotajiem pakalpojumiem, ziņas par līgumu izpildi un veiktajiem darījumiem)
Komunikācijas datiCiti dati, kurus klients sniedz nolūkā saņemt pakalpojumu un kas ir saistīti ar klienta komunikāciju ar kompāniju, tai skaitā e-pasta vēstules

Datu apstrādes tiesiskais pamats

GASCHEMA klientu personas datu apstrādi pakalpojumu sniegšanas nolūkā veic, pamatojoties uz turpmāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

 1. Līguma noslēgšana un izpilde (VDAR 6.1.b) – ar šādu tiesisko pamatu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu pieteikumu/iesniegumu apstrādi, līguma noslēgšanu, pakalpojumu sniegšanu un norēķinu procesu. GASCHEMA slēdz pakalpojumu līgumu, pamatojoties uz klienta iesniegtu pieteikumu par pakalpojumu sniegšanu. Mums ir jāapstrādā vismaz šādi Jūsu personas dati, lai noslēgtu līgumu: personu identificējoša informācija, kontaktinformācija (adrese, tālrunis, e-pasts), piegādes adrese un kontakttālrunis piegādei (ja tiek izmantoti piegādes pakalpojumi).
 2. Juridiskā pienākuma izpilde (VDAR 6.1.c.) – apstrāde nepieciešama, lai GASCHEMA izpildītu ar normatīvajiem aktiem noteiktu pienākumu, piemēram, saistībā ar administratīvajām vai grāmatvedības prasībām vai arhīva nodrošināšanu, vai tiesībsargājošo iestāžu (VID, policija u.tml.) pieprasījumus normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un kārtībā.
 3. Leģitīmās intereses (VDAR 6.1.f.) – ar šādu tiesisko pamatojumu tiek apstrādāti, piemēram, dati kredītspējas pārbaudei un kredītriska novēršanai pirms nomas vai patapinājuma līguma slēgšanas, parādu piedziņai, zaudējumu novēršanai, Klientu vai GASCHEMA tiesību un interešu aizstāvībai, lai sniegtu atbildes uz klientu informācijas pieprasījumiem vai sūdzībām.
 4. Piekrišana (VDAR 6.1.a.) – atsevišķos gadījumos klientu datu apstrāde var tikt veikta, saņemot brīvu un nepārprotamu piekrišanu. GASCHEMA var lūgt klientam sniegt piekrišanu citām datu apstrādes darbībām, ja tas nepieciešams leģitīmu mērķu sasniegšanai un nekādi neapdraud klienta tiesības un brīvības, piemēram, klienta atsauksmju ievietošanai mājaslapā.

Kā mēs iegūstam personas datus?

Lielākoties GASCHEMA personas datus iegūst no paša Klienta, piemēram, līguma slēgšanas procesā, kad Klients tos sniedz, aizpildot pieteikumu vai ar mums sazinoties, tai skaitā aizpildot pasūtījuma formu mūsu mājas lapā.
Mūsu vārdā un uzdevumā kā personas datu apstrādātāji Klientu personas datus ir tiesības saņemt un apstrādāt mūsu sadarbības parteri – izplatītāji, informācija par kuriem ir atrodama mūsu mājaslapā.

Apstrādātāji, ievērojot GASCHEMA norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādā Klientu personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi GASCHEMA personas datu apstrādātāji.
Līguma slēgšanas un pieteikumu izskatīšanas procesā, mēs varam iegūt parādvēstures datus – klienta personas kodu, vārdu, uzvārdu un datus par negatīvu parādvēsturi no SIA “Creditreform Latvija” Parādvēstures datu bāzes, lai izvērtētu Klienta kredītspēju nomas un patapinājuma līguma noslēgšanai un pārvaldītu savu kredītrisku. Informācija par SIA “Creditreform Latvija” un to personas datu apstrādi pieejama http://creditreform.lv/lat/debtors/proc/.

Datu saņēmēju kategorijas

Personas datus apstrādā GASCHEMA darbinieki. Personas datus mūsu uzdevumā kā datu apstrādātāji var apstrādāt arī mūsu sadarbības partneri – preču izplatītāji. Vajadzības gadījumā klientu personas dati var tikt nodoti citiem uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojamies, un kas sniedz mums pakalpojumus: – auditoriem; – parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem parāda piedziņas veikšanai; – IT pakalpojumu sniedzējiem; – klientu vadības pakalpojumu sniedzējiem; – grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem; – juridisko pakalpojumu sniedzējiem; – piegādes (transporta) pakalpojumu sniedzējiem; – citiem uzņēmumiem, kad tas ir nepieciešams konkrētiem tiesiskiem nolūkiem. Personas dati var tikt nodoti arī valsts un tiesībsargājošām iestādēm, kad pienākumu sniegt datus nosaka tiesību akti vai arī, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses celt, īstenot un aizstāvēt likumīgās prasības.

Dzēšanas termiņi

Personas datus mēs glabājam ne ilgāk kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kuriem personas dati tiek apstrādāti. GASCHEMA glabā ar klientiem noslēgtos līgumus, pieteikumus un izrakstītos rēķinus 5 gadus pēc preču iegādes, pakalpojumu sniegšanas vai rēķinu izrakstīšanas. GASCHEMA likumīgo interešu aizsardzībai parādu piedziņas vai juridisku domstarpību gadījumos personas datus glabā 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām.

Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ņemot vērā konkrētus kritērijus. GASCHEMA personas datus var glabāt, kamēr pastāv viens no šādiem apstākļiem:

 • kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, finanšu dati tiek glabāti atbilstoši Grāmatvedības likumā paredzētajiem termiņiem);
 • kamēr datu apstrāde ir nepieciešama GASCHEMA leģitīmo interešu realizēšanai;
 • kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek dzēsti.

Mārketings un sabiedriskās attiecības

GASCHEMA apstrādā personu datus, lai informētu Jūs par aktuālajiem jaunumiem, pakalpojumiem, īpašiem produktiem vai akcijām, sūtot komerciālus paziņojumu pa e-pastu un īsziņu (SMS) veidā. Sabiedrisko attiecību nolūkā mēs apstrādājam personas datus mārketinga akciju un loteriju organizēšanas, īstenošanas un administrācijas nolūkā, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, izsniegtu balvas un/vai citas dāvanas.

Personas datu kopums (kategorijas)Apraksts
Identifikācijas datiVārds, uzvārds
KontaktinformācijaTelefona numurs, e-pasts
Cita informācijaInformācija par iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Komerciālu paziņojumu sūtīšanas tiesiskais pamats ir GASCHEMA leģitīmās intereses veikt tiešā mārketinga aktivitātes (VDAR 6.1.e.) vai piekrišana (VDAR 6.1.a.). Jums vienmēr ir iespēja atteikties no komenrciālu paziņojumu saņemšanas, izmantojot paziņojumā ietverto atteikšanās saiti vai mums paziņojot par to šādos veidos: nosūtot uz e-pasta vēstuli, zvanot pa tālruni vai vēršoties GASCHEMA birojā. Ja komerciāli paziņojumi Jums tiek sūtīti, pamatojoties uz Jūsu sniegto piekrišanu, piemēram, ja Jūs esiet to sniedzis, piedaloties akcijās, Jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu paziņojumu saņemšanai pa e-pastu un / vai SMS veidā, kas neietekmē apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Datu apstrādes akciju un loteriju organizācijas nolūkos tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (VDAR 6.1.a.). Mēs saņemam informāciju par Jums, kad Jūs piekrītat piedalīties akcijā un/vai loterijā, aizpildot pieteikuma formu, piemēra, izstādes apmeklēšanas laikā. Jums ir tiesības atsaukt doto piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, neskarot datu vākšanas un apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.

Datu saņēmēju kategorijas

Personas datus saņēmēji ir GASCHEMA darbinieki. Lai nosūtītu komerciālus paziņojumus, mēs izmantojam ārpakalpojumu sniedzējus. Ārpakalpojumu sniedzēji apstrādā Jūsu personas datus tikai, lai mūsu uzdevumā nosūtītu Jums komerciālus paziņojumus. Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks nodoti izmantošanai trešajām pusēm. Vajadzības gadījumā personas dati var tikt nodoti citiem uzņēmumiem, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējam, piegādes un kurjera pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ja balva tiek piegādāta dzīvesvietā.

Dzēšanas termiņi

Personas dati komerciālu paziņojumu sūtīšanas nolūkā tiks glabāti tik ilgi, līdz Jūs atsauksiet piekrišanu vai izteiksiet iebildumus pret personas datu apstrādi, vai arī 2 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām.

Videonovērošana un fiziskās drošības nodrošināšana

GASCHEMA klientu apkalpošanas vietās un birojos veic videonovērošana bez skaņas ieraksta, lai nodrošinātu darbinieku, klientu un citu apmeklētāju drošību, aizsargātu GASCHEMA, darbinieku un klientu īpašumu, kā arī, lai novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības, un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu.
GASCHEMA savās telpās par to ir izvietojusi informatīvus paziņojumus par videonovēošanas veikšanu.

Personas datu kopums (kategorijas)Apraksts
Videonovēršoanas datiInformācija par Jums, kas iegūta, veicot videonovērošanu GASCHEMA biroja telpās – videoattēls, skaņu ieraksts, laiks un vieta, kad atradāties videonovērošanas uztveršanas zonā

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir īstenot GASCHEMA leģitīmās intereses (VDAR 6(1)(e)). Datu saņēmēju kategorijas
Personas datus saņēmēji ir GASCHEMA darbinieki. Personas dati tiek nosūtīti IT uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī tos var saņemt citi uzņēmumi, kad tas ir nepieciešams konkrētiem tiesiskiem nolūkiem, piemēram, apsardzes pakalpojumu sniedzējs, juridisko pakalpojumu sniedzēji un apdrošināšanas sabiedrības. Personas dati var tikt nodoti valsts un tiesībsargājošām iestādēm, tiesai, prokuratūrai izmeklēšanas iestādēm, lai īstenotu un aizstāvētu likumīgās prasības, izmeklētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus, tādējādi aizstāvot klientu un mūsu likumīgās intereses.

Dzēšanas termiņi Videonovērošanas sistēmas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 90 dienas. Pēc tam ieraksta dati tiek automātiski dzēst, izņemot gadījumus, kad ierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījumi civilprocesā, administratīvā procesā, kriminālprocesā vai izmeklēšanā. Šādos gadījumos videonovērošanas ierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik nepieciešams, tos iznīcinot, tiklīdz šie ieraksti vairs nav vajadzīgi.

Telefonsarunu ieraksti un kvalitātes kontrole

GASCHEMA pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanas nolūkos veic informatīvo tālruņu sarunu ierakstus. Klienti tiek informēti par sarunu ierakstu pirms ieraksta veikšanas.

Personas datu kopums (kategorijas)Apraksts
Sarunu ierakstiInformācija, ko Jūs mums sniedzat sarunas laikā, zvanot uz informatīvo tālruni

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir īstenot GASCHEMA leģitīmās intereses (VDAR 6(1)(e)). Personas datus saņēmēji ir GASCHEMA darbinieki un tie tiek nosūtīti IT uzturēšanas pakalpojuma sniedzējam. Datu glabāšanas ilgums ir ne ilgāk par 12 mēnešiem.

Telefonsarunu ieraksti un kvalitātes kontrole

Gadījumā, ja Jūs esat nolēmis/-usi pieteikties darbā GASCHEMA, mēs personāla atlases nolūkā apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus, lai izvēlētos atbilstošu pretendentu.

Personas datu kopums (kategorijas)Apraksts
Identifikācijas datiVārds, uzvārds
KontaktinformācijaTālruņa numurs, e-pasts, adrese
Cita informācija, kuru kandidāts sniedzis CV, pieteikuma vēstulē un darba intervijas laikāIzglītība; Pašreizējā darba vieta; Darba pieredze; Valodas prasmes; Vēlamais atalgojums; Vēlamais darba laiks; Pilsēta, kurā kandidāts vēlas strādāt; Autovadītāja apliecības kategorija; Kontaktinformācija atsauksmēm; Citas prasmes atbilstoši amatam, kuram kandidāts pieteicies.

GASCHEMA darba kandidātu personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz turpmāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

 1. Līguma noslēgšana (VDAR 6.1.b). Uz šāda tiesiskā pamata mēs apstrādājam Jūsu personas datus atlases procesa administrācijas nolūkā, piemēram, lai atsauktos uz Jūsu pieteikumu un atbilstoši ar Jums sazinātos, piem., uzaicinātu Jūs uz interviju. Mēs apstrādāsim personas datus arī tāpēc, lai izvērtētu pieteikumu, tostarp noteiktu, vai esiet piemērots konkrētam amatam, vai Jūsu izglītība, pieredze un valodu prasme atbilst amata prasībām un vai algas līmenis ir samērojams ar vēlamo. Atlases procesā (intervijās) mēs varam veidot piezīmes, kas var ietvert personas datus. Šādus datus apstrādā, lai izvērtētu tavu atbilstību amatam. Izvērtējos Jūsu pieteikumu, mēs apstrādāsim Jūsu sniegtos personas datus, tai skaitā CV un pieteikuma vēstulē. Mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai sūtītu paziņojumus par atlases procesu (piem., ka esam saņēmuši Jūsu pieteikumu, par uzaicinājumu uz interviju, par atteikumu u.tml.). GASCHEMA nodrošina, ka tiek apstrādāti tikai tie personas dati, ko par pretendentu ir atļauts apstrādāt, ievērojot Latvijas tiesību aktos izvirzītos ierobežojumus informācijai, ko drīkst apstrādāt par pretendentiem.
 2. Piekrišana (VDAR 6.1.a.). Mēs izmantosim Jūsu pieteikuma datus tikai atlases procesā uz amatu, kuram esiet pieteicies. Ja plānojam apstrādāt Jūsu personas datus citā nolūkā nekā tas, kādam dati sākotnēji tika vākti, mēs pirms apstrādes uzsākšanas Jūs informēsim un lūgsim Jūsu piekrišanu. Piemēram, ja Jūsu personas datus apstrādā atlases procesā konkrētam amatam, gadījumos, kad mēs uzskatām, ka Jūs būtu piemērots kandidāts citam amatam mūsu uzņēmumā, mēs varam lūgt Jūsu piekrišanu nākotnē apstrādāt Jūsu personas datus saistībā ar citu amatu. Ja Jūs piekritīsiet, mēs apstrādāsim tavus datus atlases procesos nākotnē.
 3. Leģitīmās intereses (VDAR 6.1.f.) – ar šādu tiesisko pamatojumu GASCHEMA apstrādā personas datus tiesību un interešu aizstāvībai strīdus gadījumā.

Kā mēs iegūstam personas datus?

Kandidātu personas datus saņem un apstrādā GASCHEMA darbinieki. Mēs iegūstam informāciju par Jums kā kandidātu, kad Jūs iesniedzat pieteikumu (CV un pieteikuma vēstuli). Mēs varam vākt personas datus no personāla atlases uzņēmumiem, karjeras portāliem vai datubāzēm, piemēram, CV Online vai darba aģentūrām. Pieteikumus kandidāti iesniedz brīvprātīgi, izvēloties, kādus personas datus sniegt un kādā apmērā. Dažos gadījumos, atkarībā no konkrētā amata, mēs varam lūgt papildinformāciju, piemēram, par vadītāja apliecību. Jūs esiet atbildīgs par sniegtās personīgās informācijas atbilstību un patiesumu. Izvērtējot pieteikumu, mēs apstrādāsim personas datus, kas ietverti CV un pieteikuma vēstulē. Ja Jūs sniegsiet informāciju, kas nebūs nepieciešama atlases procesam, šī informācija netiks ņemta vērā.

Dzēšanas termiņš

Datu glabāšanas ilgums ir ne ilgāks kā 3 mēneši pēc tam, kad ir slēgta vakance, kurai kandidāts pieteicies. Gadījumā, ja Jūs piekrītat nākotnē piedalīties atlases procesā uz citu vakanci, mēs uzglabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā 2 gadus no piekrišanas saņemšanas brīža.

Mājas lapa

Kontakta formas

GASCHEMA savās mājas lapās www.gaschema.lv un var aicināt sazināties, mājas lapā izmantojot saziņas veidlapas vai aktivizējot gala lietotāja e-pastu un uzaicinot rakstīt e-pastu. Kad Jūs nosūtāt mums ziņojumu, izmantojot kontaktinformācijas formu, e-pastu vai aizpildot pasūtījuma formu, Jūs sniedzat savu piekrišanu Jūsu attiecīgo personas datu vākšanai un turpmākai apstrādei GASCHEMA, lai mēs varētu sniegt Jums atbildi. Šādi dati ietver jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, ziņas nosaukumu / tēmu un saturu. Jūsu personas dati netiks pārsūtīti trešajām personām.

Citas mājas lapas un sociālie mediji

GASCHEMA mājas lapā var būt saites uz citu organizāciju interneta vietnēm. Noklikšķinot uz saites, Jūs pārejiet uz trešās puses vietni un Jums tiek piemērota trešās puses privātuma politika. GASCHEMA nekontrolē un nav atbildīga par saturu, ko nodrošina šīs trešās puses tīmekļa vietnes vai personas datus, kas par Jums tiek vākti. GASCHEMA izmanto sociālo mediju tīklus: Facebook, YouTube, Linkedin, lai veicinātu klātbūtni tiešsaistē un redzamību. Jūs variet sekot saitēm no mūsu mājas lapas uz Facebook un YouTube GASCHEMA publiskajiem profiliem. Uzklikšķinot uz sociālo mediju pogas mūsu mājas lapā, Jūs tiksiet novirzīts uz attiecīgo saiti, kam ir sava sīkdatņu un privātuma politika, pār kuru mums nav nekādas kontroles.

Sīkfailu politika

Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, vietne izmanto sīkfailus, kas analizē jūsu meklēšanas vēsturi. Tas pielāgo tīmekļa vietnes funkcionalitāti un nodrošina saturam, kas jums ir piemērots.

GASCHEMA savās mājas lapās izvieto tehniskās un analītiskās sīkdatnes, kuras iegūst personas datus. Par to mājas lapas apmeklētājs tiek informēts apmeklējuma laikā, kā arī piedāvāta iespēja iepazīties ar mājas lapā izvietotajiem Sīkdatņu noteikumiem . Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat vietni. Sīkdatnes tiek plaši izmantotas, lai mājas lapas darbotos efektīvāk, kā arī sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem. Mūsu mājas lapās mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti, kā arī apkopotu statistiku. Mēs izmantojam tehniskās, analītiskās un mērķa (reklāmas) sīkdatnes.

Kas ir sīkdatne?

Sīkfails ir neliels teksta fails, ko vietne ievieto jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat šo vietni. Sīkdatnes tiek plaši izmantotas, lai tīmekļa vietnes strādā efektīvāk un nodrošinātu informāciju vietņu īpašniekiem.

Sīkdatņu veidi

Nepieciešamos sīkfailus izmanto, lai ļautu apmeklēt tīmekļa vietni, un izmantot funkciju nodrošināt piekļuvi drošām tīmekļa vietnēm.

Statistikas sīkdatnes savāc informāciju par to, kā vietnes apmeklētājs izmanto konkrētu vietni. Šie sīkfaili nesavāc informāciju, kas identificē vietnes apmeklētāju. Visu šo sīkfailu apkopotā informācija ir vispārīga un anonīma.

Funkcionālie sīkfaili palīdz tīmekļa vietnei saglabāt savas izvēles un iestatījumus (piemēram, valodu vai laika joslas) un piedāvāt uzlabotas, personalizētas funkcijas. Viņi nevar pārraudzīt jūsu pārlūkošanas darbības citās vietnēs, un šo sīkfailu apkopotā informācija var tikt anonīma.

Reklāmas mērķauditorijas mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai tiktu rādītas reklāmas, kuras ir atbilstošas Jūsu interesēm. Tie nosaka reklamēšanas kampaņu efektivitāti un parāda dažas reklāmas, kas ir iestatītas noteiktā skatījumu skaita ziņā.

Kā noņemt sīkfailus?

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas, lai automātiski pieņemtu sīkfailus. Jūs varat atspējot sīkfailus savā pārlūkprogrammā, taču ņemiet vērā, ka, ja to izdarīsit, jūs varēsit zaudēt iespēju izmantot daudzas funkcijas, kas ir nepieciešamas, lai izveidotu mājas lapu, kā paredzēts

KodsAprakstsDerīguma termiņš
pll_languageSīkdatne, kas saglabā apmeklētāja valodas iestatījumus.Līdz sesijas beigām
_gaReģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni.2 gadi
_gat
Izmanto Google Analytics, lai apspiestu pieprasījumu
Līdz sesijas beigām
_gidReģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni.Līdz sesijas beigām

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot GASCHEMA mājas lapas, tiks parādīts paziņojums – sīkdatņu preferences pielāgošanas rīks ar informāciju par to, ka mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes un tiks pieprasīta Jūsu piekrišana noteikta veida sīkdatņu lietošanai. Ja piekrišana netiks dota, jūsu dators vai internetam pieslēgtā ierīce netiks izmantota analītikas vai mārketinga aktivitāšu veikšanai. Piekrišanas rīks īpaši kontrolē mārketinga sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes, kas noteiktas, izmantojot mūsu māsas lapu. Ja piekrišana netiks dota, jūsu dators vai internetam pieslēgtā ierīce netiks izmantota analītikas vai mārketinga aktivitāšu veikšanai. Instruments tiks reģistrēts, kad būsiet piekritis mūsu sīkdatņu politikai un ik pēc 90 dienām pieprasīs piekrišanu, lai nodrošinātu, ka lietotāji atjaunina piekrišanu. Tehniskās sīkdatnes nevar atspējot, kā arī rīks nevar tikt izmantots, lai bloķētu sīkdatnes trešo pušu vietnēs, kas ir saistītas ar mūsu vietni.

Sīkdatņu kontrole un dzēšana

Jūs varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Ņemiet vērā, ka tad Jums atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

DATU DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Mēs esam veikuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošu apstrādi. GASCHEMA tiek piemērotas atbilstošas apmācības un procedūras, lai aizsargātu Klientu personīgo informāciju no nesankcionētas piekļuves, neatļautas apstrādes vai izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

KLIENTA TIESĪBAS UN TO ĪSTENOŠANA

Jums ir šādas tiesības saistībā ar personīgās informācijas apstrādi:
1) Tiesības saņemt informāciju. Jums ir tiesības zināt par GASCHEMA veikto Jūsu personas datu apstrādi, kā arī saņemt detalizētu informāciju par datu apstrādi un tās mērķiem. Tāpēc mēs šajā Privātuma politikā informējam par Klientu personas datu apstrādes darbībām saistībā ar pakalpojumu sniegšanu.
2) Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tai skaitā bez maksas saņemt savu personas datu kopijas. Ja Jums ir radušies jautājumi vai gribiet uzzināt vairāk par to, kādu informāciju par Jums mēs apstrādājam, Jūs vienmēr variet ar mums sazināties un mēs sniegsim vairāk informācijas.
3) Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt savu personas datu labošanu un papildināšanu, lai nodrošinātu, ka dati ir precīzi.
4) Tiesības iebilst. Jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, ja Jums ir leģitīmi iemesli saistībā ar Jūsu konkrēto situāciju. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses un ja uzskatāt, ka Jūsu intereses ir svarīgākas par mūsējām.
5) Tiesības noteiktos apstākļos ierobežot apstrādi. Ja apstrāde ir ierobežota, personas datus mēs turpināsim tikai glabāt, bet uz laiku pārtrauksim tos apstrādāt citādā veidā. Šādas tiesības Jūs varētu vēlēties izmantot, piemēram, gadījumā, ja esiet mums lūdzis labot nepareizu personīgo informāciju, līdz brīdim, kamēr mēs informāciju precizējam.
6) Tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam. Šīs tiesības var izmantot gadījumā, ja personas datu apstrāde ir automatizēta, veikta uz piekrišanas pamata vai saskaņā ar noslēgtu līgumu.
7) Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības iesniegt pieteikumu par datu dzēšanu, ja uzskatāt, ka mums Jūsu dati vairs nav nepieciešamai. Šīs tiesības nevar izmantot, ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
8) Tiesības sniegt un atsaukt piekrišanu. Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim.

Iepriekš minētās tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no GASCHEMA pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Lai nodrošinātu, ka informācija tiek sniegta pareizajai personai, GASCHEMA ir jāpārliecinās par Jūsu identitāti, kad Jūs vēlaties izmantot savas tiesības.
Jūs variet iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
– rakstveida formā klātienē GASCHEMA birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
– rakstot e-pastu uz info@gaschema.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.
Saņemot Jūsu pieprasījumu par tiesību īstenošanu, GASCHEMA izvērtēs pieprasījumu un informēs par pieprasījuma izpildi viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Vajadzības gadījumā, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un par to savlaicīgi paziņojot, šis termiņš var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem.
Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu valsts inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai komentāri par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinies ar mums: tālruņa numurs: +371 26970000; e-pasta adrese: info@gaschema.lv.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

GASCHEMA regulāri pārskata un, ja nepieciešams, atjaunina savu Privātuma politiku, lai nodrošinātu, ka tā ir aktuāla. Par Privātuma politikas izmaiņām, GASCHEMA klientus un citus datu subjektus informē, aktuālo redakciju publicējot GASCHEMA mājas lapās www.gaschema.lv un www.azo.lv, kā arī darot to pieejamu GASCHEMA klientu apkalpošanas centros pēc klienta pieprasījuma. Gadījumā, ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas, Jums tas tiks paziņots. Izmaiņas Privātuma politikā stājas spēkā ar dokumenta publicēšanas brīdi.